Chứng chỉ  • Cán bộ tổng hội xuất sắc
  • Nhân viên mới xuất sắc
  • Best performance quý 3 2018