Kinh nghiệm  • Hoạt động:
    Phó chủ tịch hoạt sinh viên Khoa
    Kênh video BIStv
  • Nghề nghiệp:
    Công ty TNHH phần mềm FPT
  • Trang fanpage: