Kỹ năng  • Lập trình: HTML CSS
  • Thiết kế: Photoshop AI